Projekti 106-2021 hinnapakkumine

Sisu- ja koolituseksperdi hinnapakkumise info

Käesolevaga otsib Eesti Seksuaaltervise Liit “Gruusia noorte tervise ja heaolu edendamine läbi noortesõbraliku seksuaaltervise alase nõustamisteenuse arendamise esmatasandi tervishoius” projekti sisu- ja koolituseksperti. Hinnapakkumise tingimused ning hinnapakkumise vormi leiad järgnevast kastist.

Projekti 106-2021 koolitus- ja sisueksperdi teenuse pakkumistingimused

Käesolevaga antakse ülevaade tingimustest, mida tuleb täita, et esitada pakkumine järgmise teenuse pakkumiseks projektis 106-2021.

Pakkumise sisu

Pakkumise sisuks on koolitus- ja sisueksperdi teenus, mis sisaldab järgnevaid tegevusi:

  1. Projekti 106-2021 koolitus- ja sisutegevuste arendamine ning projekti taotlusest tulenevate sisueesmärkide täide viimine ning projektijuhi toetamine projekti eesmärkide ja tegevuste elluviimisel.
  2. Projekti 106-2021 raames valmiva fookusgrupi intervjuu sisu loomine ning struktureerimine, mille abil viib Gruusia teenusepakkuja sihtgriigis fookusgrupi intervjuud läbi.
  3. Projekti 106-2021 raames valmiva meditsiinitöötajate uuringu sisu analüüs ning küsimuste loomine ning struktureerimine.
  4. Eelpool mainitud fookusgrupi intervjuu ning meditsiinitöötajate uuringu tulemuste analüüs.
  5. Fookusgrupi intervjuu ning meditsiinitöötajate uuringu tulemuse analüüsi põhjal koolituskava sisu loomine ning koolitajate/ekspertidega teemade jagamine ja sisu suunamine.
  6. Gruusia delegatsiooni külastusel projektijuhi toetamine.
  7. Projektikoosolekutel osalemine.
  8. Teiste sisu ja koolitus teemaliste tegevuste tegemine vastavalt projektijuhi suunistele ja nõudmistele.
  9. Projekti koolitustulemuste kokkuvõtte loomine vastavalt tagasisidele.
  10. Projekti aruandluse toetamine ning sisendi andmine jätkuprojekti kirjutamiseks.

Pakkumise puhul pakub pakkuja teenust kogu projekti vältel ehk 18 kuud alates 1.09.2021-28.02.2023.

Pakkumise kogumaht võib olla maksimaalselt 950.00 eurot kuus, millele võib lisanduda käibemaks.

Pakkumise esitaja nõustub, et projekti käigus võib toimuda tegevuses sisulisi muudatusi, mis lepitakse eelnevalt kokku 106-2021 projektijuhiga.

Pakkumisel osalemise tingimused:

1) Pakkumise võib teha nii juriidiline kui ka füüsiline isik, kuid esimese puhul on nõue, et juriidilise isiku kaudu osutab teenust üks konkreetne ekspert, mitte ekspertide grupp.

2) Pakkujaga sõlmitakse tähtajaline töövõtuleping.

3) Pakkumise sisust lähtuvalt peab sisu- ja koolituseksperdi tegevus olema läbiviidud ühe konkreetse füüsilise isiku poolt.

4) Koolitus- ja sisueksperdile kui füüsilisele isikule sätestatavad nõuded:

– Isik peab olema eelnevalt olnud seotud arengukoostöö projektidega, mille sisuks on seksuaaltervise või -haridusega seotud küsimused ja teemad.
– Isikul peab olema eelnev praktiline kogemus seksuaalhariduse andmisel täiskasvanutele ning spetsialistidele, sh arstidele, õdedele ning teistele noortega tegelevatele spetsialistidele.
– Isik peab omama aktiivset koolituskogemust viimase viie aasta jooksul.
– Isik peab omama ülevaadet ning sisulisi teadmisi noorte nõustamisteenuse ning sellega seotud seksuaalõiguste kohta.
– Isikul peab olema eelnev kogemus seksuaalhariduslike koolituskavade koostamisel ning andmete põhise koolituskava loomise ekspertiis.
– Isikul peab olema ette näidata seksuaaltervise või seksuaalharidusega seotud täiendkoolitusi, mis on läbitud viimase kahe aasta jooksul lepingu sõlmimise hetkest.
– Isikul peab olema eelnev töökogemus mittetulundus- või sarnaste kodanikuühiskonna organisatsioonide juures eelneva 5 aasta jooksul enne lepingu sõlmimist.

Pakkumiste vastuvõtmise alused

Hinnapakkumiste vahel valimise esmaseks kriteeriumiks on kõikidele koolitus- ja sisueksperdile kui füüsilisele isikule sätestatavate nõuetele vastamine.

Mitme tingimustele vastava hinnapakkumise korral viiakse läbi vestlused pakkujatega, et välja selgitada parim pakkuja.

Juhul, kui ei laeku ühtegi nõuetele vastavat pakkumist, on Eesti Seksuaaltervise Liidul õigus pakkumise tingimusi muuta.

Pakkumise vorm

106-2021 pakkumusvorm

Tingimuste täitmine
Küsi nõu Küsi nõu