Koolitused

Eesti Seksuaaltervise Liit korraldab erinevaid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Vaata lähemalt!

ESTL-i on koolitusvaldkonnas tegutsenud alates 1995. aastast, mil hakati läbi viima seksuaalhariduse teemalisi koolitusi nii noortele kui täiskasvanutele.Koolitused on oma ülesehituselt interaktiivsed ning kaasa mõtlema ja arutama kutsuvad.

Töö noortega on meie jaoks oluline olnud Liidu asutamisest saadik. Aitame noortel teadvustada oma seksuaalõigustest ja teha seeläbi informeeritumaid valikuid elus. Panustades noorte seksuaalharidusse (juhindudes Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa (WHO) regiooni holistilise seksuaalhariduse ja noortele suunatud seksuaalterviseteenustesse (tasuta noorte nõustamiskeskused), aitame kaasa sellele, et kasvaksid senisest tervemad ja õnnelikumad põlvkonnad.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoom platvormil.

Eesti Seksuaaltervise Liidu poolt korraldatav seksuaalharidus toetub järgmistele põhimõtetele.

1. Seksuaalharidus on arengu- ja eakohane, samuti võtab see arvesse kultuurilist ja sotsiaalset keskkonda ning on sootundlik.
2. Seksuaalhariduse keskmes on seksuaal- ja reproduktiivõigused.
3. Seksuaalharidus põhineb terviklikul heaolu kontseptsioonil, ms hõlmab ka tervist.
4. Seksuaalharidus põhineb soolisel võrdõiguslikkuse põhimõttel, enesemääramisel ja erinevuste aktsepteerimisel.
5. Seksuaalharidus algab sünnist.
6. Seksuaalharidust tuleb mõista kui panust õiglase ja kaastundliku ühiskonna heaks, võimestades üksikisikuid ja kogukondi.
7. Seksuaalharidus on tõenduspõhine. 

Seksuaalharidus taotleb järgmisi tulemusi:
1. Panustamine seksuaalsuse, erinevate elustiilide, hoiakute ja väärtushinnangute suhtes tolerantse, avatud ja austava ühiskonna arenemisse.
2. Austus erinevuste suhtes ning teadlikkus seksuaalsest ja soolisest identiteedist ning soonormidest.
3. Inimeste võimestamine tegemaks teadlikke valikuid ning käitumaks enda, teiste ja oma partneri suhtes vastutustundlikult.
4. Teadlikkus ja teadmised inimese keha, selle arengu ja funktsioonide kohta.
5. Võime areneda seksuaalse olendina, st õppida oma tundeid ja vajadusi väljendama ning kogeda seksuaalsust nauditaval moel, samuti mõista oma seksuaalse identiteedi väljakujunemist.
6. Kohase teabe omandamine seksuaalsuse kehaliste, kognitiivsete, sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kultuuriliste aspektide kohta, rasestumise vältimise kohta, seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV ennetamise kohta ning seksuaalvägivalla ennetamise kohta.
7. Vajalike oskuste omandamine seksuaalsuse ja suhete kõigi aspektidega toimetulemiseks.
8. Teabe omandamine olemasoleva seksuaaltervise alase nõustamise ja tervishoiuteenuste kohta.
9. Järelemõtlemine seksuaalsuse ning erinevate normide ja väärtushinnangute üle seoses inimõigustega, et kujundada välja omaenda hoiakud.
10. Võime luua (seksuaal-)suhteid, mis põhinevad vastastikusel mõistmisel ja teineteise vajaduste ja piiride austamisel ning võime olla võrdväärsetes suhtees. See aitab vältida seksuaalset väärkohtlemist ja vägivalda.
11. Võime rääkida seksuaalsusest, tunnetest ja suhetest ning selleks omada vajaliku sõnavara olemasolu. 

MÕISTED:

Mis on seksuaalsus?

Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne aspekt kogu elu jooksul ning hõlmab sugu, sooidentiteete, seksuaalset sättumust, erootikat, naudingut, lähedust ja soojätkamist. Seksuaalsust kogetakse ja väljendatakse mõtetes, fantaasiates, ihades, uskumustes, suhtumistes, väärtushinnangutes, käitumises, tavades, rollides ja suhetes. Kuigi seksuaalsus võib hõlmata kõiki neid dimensioone, ei kogeta või väljendata alati neid kõiki. Seksuaalsust mõjutab bioloogiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste, eetiliste, õiguslike, ajalooliste, religioossete ja vaimsete tegurite koosmõju. 

Mis on seksuaaltervis?

Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund; see ei ole mitte üksnes haiguse, puude või häire puudumine. Seksuaaltervis eeldab positiivset ja lugupidavat suhtumist seksuaalsusele ja seksuaalsuhetele ning võimalust nauditavateks ja turvalisteks seksuaalkogemusteks, milles puudub sund, diskrimineerimine ja vägivald. Seksuaaltervise saavutamiseks ja alalhoidmiseks peab austama, kaitsma ja rakendama kõigi isikute seksuaalõigusi.

Mis on seksuaalõigused?

Seksuaalõigused hõlmavad inimõigusi, mida juba tunnustatakse riiklikes seadustes, rahvusvahelistes inimõiguste alastes ja muudes konsensusdokumentides.
Seksuaalõiguste hulka kuuluvad kõigi inimeste järgmised sundusest, diskrimineerimisest ja vägivallast vabad õigused:
• parimale seksuaaltervisele, sealhulgas juurdepääsule seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele;
• otsida, saada ja edasi anda seksuaalsusega seotud teavet;
• saada seksuaalharidust;
• kehalisele puutumatusele;
• valida oma partner;
• otsustada, kas olla või mitte olla seksuaalselt aktiivne;
• konsensusel põhinevatele seksuaalsuhetele;
• konsensusel põhinevale abielule;
• otsustada, kas ja millal saada lapsi;
• elada rahuldustpakkuvat, turvalist ja nauditavat seksuaalelu.Inimõiguste vastutustundlik teostamine eeldab, et kõik isikud austavad teiste õigusi. 

Mis on seksuaalharidus?

Seksuaalharidus on õpetus seksuaalsuse kognitiivsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete, suhetega seotud ja kehaliste aspektide kohta. Seksuaalharidus algab varases lapseeas ning kestab kogu nooruki- ja täiskasvanuea. Laste ja noorte puhul on selle eesmärgiks toetada ja kaitsta seksuaalset arengut. See annab lastele ja noortele järk-järgult teadmised, oskused ja positiivsed hoiakud, et mõista ja nautida oma seksuaalsust, omada turvalisi ja rikastavaid inimsuhteid ning võtta vastutus enda ja teiste inimeste seksuaaltervise ja seksuaalse heaolu eest. See võimaldab neil teha valikuid, mis tõstavad nende elukvaliteeti ja annavad panuse kaastundliku ja õiglase ühiskonna heaks. Kõigil lastel ja noortel on õigus saada eakohast seksuaalharidust. Täiskasvanute seksuaalhariduse eesmärk on toetada ning soodustada tervist säästvaid ning ennast ja ümbritsevaid austavaid hoiakuid ning anda teadmisi riskikäitumise minimeerimiseks.

Спроси совет Спроси совет