Koostöö

Siit leiad lugemist koostööst Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooniga (IPPF).

Rahvusvaheline Pereplaneerimise Föderatsioon (International Planned Parenthood Federation, lühendina IPPF – www.ippf.org) on suurim vabatahtlike organisatsioon maailmas, mis tegeleb inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õigustega. IPPF asutati Bombays 1952. aastal ning tänapäeval tegutseb IPPF kuues maailma regioonis.

IPPF ühendab pereplaneerimise liite 180 riigist üle kogu maailma ja tuhandeid vabatahtlikke. Liikumise eesmärk on toetada seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamist ja vastavate teenuste loomist ja kättesaadavust nende riikide elanikkonnale. IPPF-i Euroopa Regioon ühendab 40 riigi pereplaneerimise liite või vastavaid kohalikke organisatsioone. Näiteks Soomes on liikmesorganisatsiooniks Väestöliitto, Rootsis RFSU ja Eestis Eesti Seksuaaltervise Liit.

IPPF missioon

IPPF-i tegevuse eesmärk on edendada ja kaitsta kõikide inimeste õigust teha vabalt informeeritud valikul põhinevaid otsuseid oma seksuaal- ja reproduktiivelus. IPPF peab seda üheks olulisemaks inimõiguseks.
IPPF-i missiooniks on toetada ja edendada informatsiooni ja hariduse pakkumist elanikkonnale seksuaalsuse, seksuaalse identiteedi, kontratseptsiooni ja turvalise legaalse abordi küsimustes ning tagada vastavate kvaliteetsete meditsiiniliste teenuste pakkumist.

Tervis, valikuvabadus ja õigused

Tervis, sh seksuaal- ja reproduktiivtervis, on inimese füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu vältimatu koostisosa. Kui elanikkonnale on kättesaadavad kaasaegsed rasestumisvastased meetodid ja on juurdepääs teabele ja nõustamisteenustele, on võimalik hoida ja kaitsta oma tervist, hoiduda soovimatust rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest haigustest, sh HIV/AIDS.

Valikuvabadus. Elanikkonnal peaks olema juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervist puudutavale informatsioonile ja teenustele vastavalt erinevas eas ja erineval ajal tekkivatele vajadustele. Inimestel peab olema võimalus valida oma vajadustele kõige paremini vastav rasestumisvastane meetod.

Õigused. Naiste, meeste ja noorte kõigutamatu inimõigus on teha vabalt informeeritusel põhinevaid otsuseid oma seksuaal- ja reproduktiivtervist puudutavates küsimustes.
Kõikidel inimestel on õigus omada juurdepääsu vastavatele nõustamis- ja tervishoiuteenustele ning positiivselt ning vastutustundega suhtuda oma seksuaalsusesse, ilma diskrimineerimise, sunni ja vägivallata.

Olukord Euroopas

Elanikkonna informeeritus kontratseptsioonist, turvalisest abordist ja juurdepääs vastavatele reproduktiivtervise teenustele on erinevates Euroopa riikides erineva tasemega. Üldiselt on seksuaal- reproduktiivtervisealane olukord Euroopas paranenud, eriti moodsate rasestumisvastaste meetodite tarvitamise osas ja informeeritud otsuste tegemise võimaluste osas. Siiski esineb riikide vahel suuri erinevusi ja eksisteerib palju probleeme seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas. Näiteks abortide esinemissagedus on erinevates riikides vahemikus 6-78 aborti 1000 viljakas eas naise kohta.

Statistilisi näitajaid arvesse võttes võib väita, et osades Ida-Euroopa riikides teevad naised 13 korda tõenäolisemalt aborti kui näiteks samaealised naised mõnes teises Euroopa riigis. Mitmetes riikides on rasestumisvastaste meetodite kasutajate arv kaugelt väiksem, kui on nende vajajaid.

Osades riikides on viimastel aastatel mitmekordistunud HIV-positiivsete arv ja uute juhtude lisandumise kiirus on kõrgemaid maailmas. Seksuaalsel teel levivate haiguste, sh. HIV/AIDS esinemissagedus on eriti kõrge noorte hulgas.
Mõnel maal on probleemiks teismeliste rasedused, noorte õigus saada objektiivset faktidel põhinevat seksuaalkasvatust ja vastavaid seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuseid.

IPPF võrgustik

Pereplaneerimise liidud pakuvad erinevatele sotsiaalsetele sihtgruppidele (sh marginaalsetele elanikkonna gruppidele – puuetega inimesed, sisserändajad, teismelised, seksuaalvägivalla ohvrid) informatsiooni, haridust, koolitust ja nõustamist reproduktiiv- ja seksuaaltervisega seotud küsimustes, toetavad vastavate teenuste pakkumist elanikkonnale. Samuti pakutakse nõu ja abi reproduktiivsete ja seksuaalsete õiguste küsimustes.
Regiooni keskbüroo Brüsselis teeb koostööd eri riikide pereplaneerimise liitudega, korraldab kampaaniaid seksuaal- ja reproduktiivtervise kui inimõiguse laiemaks teadvustamiseks, toetab uute liikmesorganisatsioonide loomist, toetab kohalike organisatsioonide jätkusuutlikkust, tegevuse laienemist ja kvaliteetsete teenuste ja informatsiooni levitamist, pakkudes tehnilist abi ja finantseerimist.
Kogu IPPF võrgustik töötab Euroopas ja kogu maailmas eesmärgiga esineda inimeste reproduktiivsete õiguste kaitseks ning taotleda valitsusorganisatsioonide osavõttu elanikkonnale vastavate võimaluste loomisel. Selle saavutamiseks tehakse koostööd poliitikute ja valitsustega.

Tutvu lähemalt www.ippf.org

Küsi nõu Küsi nõu