Eesmärgid

Meie eesmärgiks on edendada kõigi Eestis elavate inimeste reproduktiiv- ja seksuaaltervist.

Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit hea selle eest, et Eestis oleks tugev avalik, poliitiline ja finantsiline toetus seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja –õigustele. Peame oluliseks, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste valdkonnas oleksid selged prioriteedid ja ühtsed põhimõtted ning igal tasandil oleks tagatud tõenduspõhine lähenemine seadusloomes, valdkondlike otsuste langetamisel, tegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel; määratletud tööjaotus valitsusasutuste, kolmanda sektori ja erasektori vahel ning jätkusuutlik rahastuskava.

Meie väärtused

Sallivus
Eetilisus
Koostöövalmidus
Sihipärasus
Usaldusväärsus
AustusAusus
Läbipaistvus
Tõenduspõhisus
Erilisus
Rahulikkus
Väärikus
Inimlikkus
Suhtume seksuaalsusesse positiivselt

*Autorid Jonas Grauberg ja Katrin Salundi
*Kooskõlastatud PRAXISe esindajaga Gerli Paat-Ahi

Noorte seksuaalharidus

Töö noortega on meie jaoks oluline olnud Liidu asutamisest saadik. Aitame noortel teadvustada oma seksuaalõigustest ja teha seeläbi informeeritumaid valikuid elus. Panustades noorte seksuaalharidusse (juhindudes Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni holistilise seksuaalhariduse ja noortele suunatud seksuaalterviseteenustesse (tasuta noorte nõustamiskeskused), aitame kaasa sellele, et kasvaksid senisest tervemad ja õnnelikumad põlvkonnad.

Kaitseme noorte õigust turvalisele seksuaalsele arengule kooskõlas Lapse Õiguste Konventsiooniga, mis aitab ennetada soovimatuid rasedusi, haigusi, vägivalda ja diskrimineerimist.

Meie organisatsiooni juhatusse ja töörühmadesse kuuluvad ka noored, see aitab meil paremini mõista noorte vajadusi seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas ja langetada noortega kui partneritega  jagatud otsuseid. Nii mõnigi kunagine vabatahtlikust noor kaasalööja on kasvanud meie töötajaks.

Rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus

Rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus, nende kasutamise suhtes informeeritud valikute tegemine ja tõhusate vahendite kasutamine on üks inimõiguste hulka kuuluvatest seksuaalõigustest ning hea seksuaal- ja reproduktiivtervise põhialuseid. Tegutseme selle nimel, et kaasaegne ja tõenduspõhine teave ja haridus rasestumisvastastest meetoditest oleks võrdselt kättesaadav kõikidele naistele, meestele ja noortele. Teeme tööd, et barjäärideta heatasemeline rasestumisvastaste vahendite teave ja nõustamine oleksid samuti kättesaadavad. Et igale inimesele oleks tagatud parim valik rasestumisvastastest vahenditest, lähtudes tema individuaalsetest vajadustest, võimalustest ja ohutusest. Viime läbi koolitusi rasestumisvastastest vahenditest erinevatele sihtrühmadele, sh meedikutele.

HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate haiguste vähendamine

Meie eesmärgiks on vähendada seksuaalsel teel ülekantavate haiguste, sh HIV, esinemissagedust ja haigestumusega seotud kahjusid. Anname oma panuse, et HIV-sse nakatumine, mis on üks suuremaid rahvatervise probleeme Eestis, ei suureneks seksuaalse ülekande teel ning nakatumine noorte hulgas jätkuvalt väheneks. Seisame HIV-sse nakatunute õiguste ja võrdsete võimaluste eest. Toetame HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate haiguste mitmekülgset käsitlemist seksuaalhariduse kaudu, soodustame teadlikkust topeltmeetodist seksuaaltervise kaitsel (kondoom pluss rasestumisvastane vahend) ja peame oluliseks kondoomide lihtsat kättesaadavust.

Õigus aborti teha

Toetame naiste õigust valikuvabadusele soovimatu raseduse korral ning õigust katkestada oma rasedust legaalselt ja turvaliselt. Seisame hea selle õiguse avaliku tunnustamise ja toetavate poliitiliste otsuste eest. Abordiga seotud turvalised, naiste vajadusi arvestavad ja  tõenduspõhised tervishoiuteenused peavad jätkuvalt olema barjäärideta ja võrdselt kättesaadavad üldise tervishoiusüsteemi osana, eriti noortele naistele. Meie suunaks on selgitada avalikkusele, otsusetegijatele ja spetsialistidele ebaturvalise abordiga seonduvaid terviseriske ja üldiseid inimõigusi. Me jälgime ja analüüsime abordi suundumusi Eestis, osaleme avalikus arutelus ja valdkondlike otsuste langetamisel.

Seksuaalõiguste teadlikkus

Seksuaalsus on inimelu loomulik ja väärtuslik osa. Tegutseme selle nimel, et seksuaal- ja reproduktiivõigused oleksid tagatud kõikidele inimestele kui rahvusvaheliselt tunnustatud põhilised inimõigused. Et praeguse ja tulevase põlvkonna naistel, meestel ja noortel oleks võimalik omada kontrolli oma keha üle ja seeläbi otsustada enda elu ja tuleviku üle. Kõikidel inimestel peab olema õigus otsustada oma võimaliku raseduse ja lapsesaamise üle, samuti selle üle, kas ja kui mitu last ja millal saada. Igas vanuses ja erineva seksuaalse identiteediga inimestel on õigus elada tervet ja turvalist seksuaalelu, ilma soovimatu raseduse, seksuaalsel teel leviva haiguse või HIV riskita, kogemata soolist või seksuaalset diskrimineerimist või vägivalda. Inimestel on õigus saada kaasaegset teavet rasestumisvastaste vahendite ja seksuaaltervise kohta laiemalt ning neile peavad olema kättesaadavad hea tasemega terviseteenused.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine

Seisame soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest. Usume, et sooline ebavõrdsus ja vastavad hoiakud on üheks riskiteguriks, mis negatiivses suunas mõjutab nii meeste kui naiste tervisekäitumist ja tervisealase abi otsimist. Toetame naiste õigust otsustada oma keha ja viljakuse üle. Viime läbi soolise vägivalla tõkestamisele suunatud tegevusi.

Vägivallavaba elu

Seisame hea selle eest, et kõikidel inimestel oleks õigus elada turvalist ja vägivallavaba elu, kogemata kiusamist, ahistamist, pere-, lähisuhte-, kohtingu-, seksuaalvägivalda või mõnda muud vägivalla liiki. Soovime teadvustada soolise vägivalla olemust ja ulatust ning sellega seotud terviseriske. Algatame ja viime läbi abistavate teenuste loomist seksuaalvägivalla ohvritele.

Valdkonna eestkosteorganisatsioon

Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit hea selle eest, et Eestis oleks tugev avalik, poliitiline ja finantsiline toetus seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja –õigustele. Peame oluliseks, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste valdkonnas oleksid selged prioriteedid ja ühtsed põhimõtted ning igal tasandil oleks tagatud tõenduspõhine lähenemine seadusloomes, valdkondlike otsuste langetamisel, tegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel; määratletud tööjaotus valitsusasutuste, kolmanda sektori ja erasektori vahel ning jätkusuutlik rahastuskava.

Küsi nõu Küsi nõu