Dokumendid

Siit leiad erinevaid olulisi dokumente, mis aitavad Sul saada põhjalikku ülevaadet meie tegevusest.

Majandusaasta aruanded

Seisukohad

Juhised

Arengukava

Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengukava

Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) hea selle eest, et

 • Eestis oleks seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas selged prioriteedid,
 • kokkulepitud eesmärgid,
 • määratletud tööjaotus valitsusasutuste (erinevad ministeeriumid, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut), kolmanda sektori ja erasektori vahel
 • kokkulepitud rahastusskeem ja kava.

„Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017“ on koostatud ESTL-i algatusel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt kaasrahastatava projekti “Seksuaal- ja reproduktiivtervisealase eestkoste tugevdamine” raames. Dokument on valminud ajavahemikus oktoober 2012 kuni märts 2013. Arengusuundade kava koostamises osalesid lisaks ESTL-i ekspertidele ka spetsialistid sidusorganisatsioonidest nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013-2017

Eestkoste hea tava

Eesti Seksuaaltervise Liidu eestkoste hea tava

 1. ESTL on mittetulundusühendus, kellel on selge missioon, mille elluviimisel järgitakse põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. ESTL suhtleb avalikult oma nime all, informatsioon ESTL missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik.
 3. ESTL kaasab oma tegevustesse vabatahtlikke, väärtustab oma liikmeid ja tagab demokraatliku juhtimise ning väärtustab vabatahtlikku tööd.
 4. ESTL kasutab organisatsiooni toimimiseks saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt, lähtub headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
 5. ESTL teeb tööd seaduste ja õigusaktide muutmiseks, kui näeb neis või nende rakendamises ebapädevust või ebaõiglust, ilmutab kodanikujulgust ja hoolivust SRTÕ-alase ebaõiglase kohtlemise nägemisel ühiskonnas, toetab selles võitluses teisi samal alal tegutsevaid organisatsioone vastavalt nende soovile ning ESTL eesmärke ja võimalusi silmas pidades, on avatud uutele eesmärkidele ja seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamisel.
 6. ESTL annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees ning avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt 1 kord aastas.
 7. ESTL on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu erinevatest erakondadest, avalikest institutsioonidest ja äriühingutest ning hoidub sattumast huvide konflikti.
 8. ESTL peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui ka suulistest kokkulepetest, austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust, tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust, ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

ESTL järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks).

Küsi nõu Küsi nõu